Mapa

Advokátní kancelář JUDr. Oldřich Ševčík Vstupte

Platby za poskytované právní služby

Klient, který vyhledá právní pomoc advokáta, je povinný za služby platit. Odměna je věcí dohody mez klientem a advokátem. Řekne-li se slovo dohoda, pak to znamená, že je to něco, na čem se obě strany dohodly. Není tedy možno někde vyvěsit nějaký ceník a pak mít za dané, že druhá strana s tím souhlasí a bude platit požadovanou sumu. Pokud se advokát s klientem na ničem nedohodnou a prostě vezmou za dané, že právní služby jsou honorované podle platného předpisu, tak, jak se věci mají, klient platí advokátovi v souladu s platným předpisem. V současné době upravuje platby advokátům takzvaný advokátní tarif. Celým dlouhým jménem se tento předpis jmenuje předpis č. 177/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Tento předpis je volně přístupný na internetu, pokud o to klient požádá, okamžitě mu ho předložím k nahlédnutí. Toto pravděpodobně ale ani nebude potřeba, neboť, jak jsem uvedl, tento předpis je volně k dispozici a každý ho zná. Spíše, kdyby některý klient něčemu nerozuměl, můžeme vše probrat.

Pokud se jedná o klienta, který nemá peníze, je chudý, nezaměstnaný, nemocný, pak mě může požádat o snížení plateb třeba na polovinu. Ve velmi odůvodněných případech mohu určitého klienta zastupovat zcela zdarma, avšak toto se mnou musí dopředu probrat a požádat o to.

Klient také může požádat soud o ustanovení advokáta. Může taktéž požádat Českou advokátní komoru o ustanovení advokáta, v případě, že žádného nemůže sehnat, nemá-li peníze, je-li ve špatné situaci.

V případě, že je někdo trestně stíhaný, může nastat situace, že musí mít obhájce z řad advokátů. Je to například, je-li ve vazbě. Pokud tento vazebně stíhaný člověk nemá dostatek peněz na to, aby si zvolil obhájce z řad advokátů na plnou moc, soud mu ustanoví obhájce z řad místních advokátů. Ustanoveného advokáta může kdykoliv vyměnit tím, že udělí plnou moc některému jinému advokátovi. Povinnost advokáta, který byl ustanoven soudem obhajovat tím odpadá a řekneme, že byl zproštěn povinnosti obhajovat.

Pokud není klient spokojen s advokátem, kterému udělil plnou moc, pak tomuto zvolenému advokátovi na plnou moc plnou moc odvolá a tento advokát již nadále není oprávněn tohoto svého bývalého klienta obhajovat a zároveň mu i odpadne povinnost ho obhajovat. Naopak advokát, který již nadále nechce obhajovat některého svého klienta, se ho může zbavit a to tím, že mu vypoví plnou moc. Mělo by to být ale jenom v opravdu odůvodněných případech, například, že mu klient neplatí, není mezi nimi důvěra a podobně. Advokát ale nikdy nesmí klienta poškodit. Nemůže mu vypovědět plnou moc ve chvíli, kdy se provádí úkon, nebo krátce před úkonem. Nemůže například vypovědět klientovi plnou moc, a proto poté nenapsat odvolání, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Lidé si to hodně pletou a říkají, že advokátovi vypověděli plnou moc. Ne, klient advokátovi plnou moc odvolá, advokát klientovi vypoví.

K ukončení právního zastoupení také může dojít dohodou. Advokát a klient spolu podepíší dohodu, že tímto ukončují spolupráci, advokát již klienta nebude obhajovat.

K zániku plné moci také dojde skončením věci. Zde je jasný příklad. Klient udělí advokátovi plnou moc k obhajobě. O měsíc později je klient pravomocně zproštěný podané obžaloby. Plná moc tím zaniká, advokát je pouze povinen vykonat vše, co je potřeba k ochraně svého klienta i potom. Obdrží-li jakoukoli porozsudkovou agendu, třeba i omylem, je povinen dnes již bývalého klienta informovat, upozornit, snažit se ho chránit.

Já osobně se snažím vyjít všem klientům co nejvíce vstříc a co mám zkušenosti, tak vyjít vstříc klientům se snaží asi všichni advokáti. Pokud je někdo ve špatné situaci, nemá dostatek peněz, může se se mnou dohodnout na obhajobě za sníženou odměnu, nebo na splátkách. Vše je však věcí domluvy, ne že klient nakonec řekne, že si nemůže dovolit platit. Různé varianty výhod musí být domluveny jasně a zřetelně dopředu a vše musí být dojednáno a odsouhlaseno oběma stranami.

Vzhledem k velkému nárůstu nákladů jsem však nucen sdělit, že bezplatné zastupování, či zastupování respektive obhajoba za velmi sníženou cenu bude spíše výjimečná, nikoliv běžná. Přestože v minulosti k bezplatné obhajobě či k obhajobě za velmi sníženou cenu docházelo, nyní jsem nucen tuto praxi maximálně omezit a přistoupit k ní opravdu jenom ve velmi odůvodněných případech.

Klient má nárok na to, aby obdržel za vydané peníze stvrzenku.

Platby je nejlepší provádět z účtu na účet. Nemá-li klient účet, pak může peníze složit v hotovosti přímo v bance. Já osobně mám účet vedený u Československé obchodní banky, a. s., pobočka pro retailovou klientelu
malé a střední podniky
Joštova 5
601 79 Brno
Telefon: +420 545 566 111
Fax: +420 545 566 750
E-mail: info.brn-jostova@csob.cz

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Číslo účtu je: 219944321
Kód banky je: 0300
Píše se tedy: 219944321/0300

Ve snaze usnadnit klientům platby, je možné platit i kartami, což klientům umožní provádět platby, i když právě v tom okamžiku nemají třeba vůbec žádné peníze. Po zaplacení kartou jim příijde vyúčtování od banky, ve kterém je napsáno, kolik je minimální platba ten který měsíc. Bance potom mohou klienti zaplatit až třeba v několika platbách.