Mapa

Advokátní kancelář JUDr. Oldřich Ševčík Vstupte

Profesní životopis JUDr. Oldřicha Ševčíka

Jmenuji se Oldřich Ševčík.

Narodil jsem se roku 1956 v Brně, pocházím z Nových Černovic.

V roce 1979 se mi podařilo ilegálně emigrovat přes Maďarsko, Jugoslávii do Itálie a do Rakouska. Využil jsem situace. Krátce totiž došlo k tomu, že Rumuni neprodávali benzín cizincům jinak, než za valuty. Z toho důvodu bylo krátce povoleno cestovat do Bulharska přes Jugoslávii. Předstíral jsem proto cestu do Bulharska a tak jsem se dostal do Jugoslávie. Do Bulharska jsem však nejel, ale jel jsem do Itálie a později do Rakouska. V roce 1980 jsem dostal povolení k pobytu v USA a v lednu 1981 jsem odletěl do Las Vegas, Nevada, USA.

V Las Vegas jsem pracoval zpočátku v kasinech, později v kasinu a v realitní kanceláři. V letech 1985 až 1988 jsem sloužil v ozbrojených silách USA, konkrétně v armádě, US Army. Dosáhl jsem hodnosti seržanta. Po službě v armádě jsem se opět vrátil do Las Vegas. V armádě jsem po určitém váhání nezůstal, poté, co mi vypršela smlouva a zvažoval jsem, zda smlouvu podepíši opětovně. Vojenská služba pro mě byla velmi poučná. Dozvěděl jsem se hodně věcí, dost jsem se toho naučil, získal určitou soběstačnost, vylepšil si znalost angličtiny a španělštiny. Hodně jsem se totiž stýkal se španělsky mluvícími vojáky, které jsem vysloveně vyhledával, abych s nimi hovořil, ale i jinak mi byli celkově sympatičtí, neboť jsou velmi blízcí naší mentalitě. Po třech letech jsem ale armádu opustil. Do dnešních dní však cítím k armádě lásku a vděčnost a vždy se k armádě USA hlásím. Cítil jsem však, že mé místo je již jinde a chtěl jsem se především vrátit na univerzitu. Studoval jsem na státní univerzitě v Las Vegas. Tato univerzita se jmenuje celým jménem University of Nevada, Las Vegas. Předtím a během toho jsem také studoval na Mohave Community College a Clark County Community College, což jsou takzvané junior colleges, to jest tedy pouze dvouleté školy, odkud se však absolvované kurzy dají převádět na University of Nevada, Las Vegas, ve zkratce UNLV, nebo kamkoliv. Od roku 1988 jsem dál pracoval v kasinu a v realitní kanceláři, přitom jsem studoval dále na UNLV, přičemž jsem studia ukončil v roce 1991 a také jsem se toho roku v květnu vrátil do Československa, do mé vlasti, poté, co proběhla změna politického systému v roce 1989.

V roce 1991 jsem nastoupil na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a v roce 1997 jsem byl promován magistrem ve zkratce Mgr. Diplomovou práci jsem napsal a obhájil ve spolupráci s katedrou ústavního práva a politologie. Jmenovala se Ústava státu Illinois. Jednalo se o diplomovou práci, ve které jsem podtrhl význam ústavy tohoto státu pro obyvatele jmenovaného státu, historický vývoj, základní údaje.

V roce 1998 jsem nastoupil do zaměstnání jako advokátní koncipient a celkově jsem pracoval jako advokátní koncipient v několika advokátních kancelářích. Pracovat jako advokátní koncipient a později jako advokát jsem se rozhodl již v USA. Do svého příchodu do USA jsem o právo neměl vůbec žádný zájem. Tento zájem jsem ve velké míře získal až v USA. Viděl jsem, jak advokáti bojují za svoje klienty, hájí jejich občanská práva a svobody, bojují proti diskriminaci, obhajují chudé a bezmocné, kteří se díky nim často dostanou ze špatné situace, kterou sami nezavinili. Při své práci jako advokátní koncipient jsem jednoznačně nejvíce inklinoval k právu trestnímu, k obhajobě ve věcech trestních.

V roce 2002 jsem se přihlásil k rigoróznímu řízení, tím tedy i k rigorózní zkoušce a k obhajobě rigorózní práce, kterou jsem napsal. Tato rigorózní práce se jmenovala Důležitost ústav jednotlivých států USA. Pro účely této práce jsem přeložil a jakožto přílohu přiložil Vyhlášení nezávislosti, Ústavu Spojených států, Ústavu státu Louisiana a Ústavu státu Arizona. Zde jsem se zabýval důležitostí jednotlivých ústav jednotlivých států USA. K tomu uvedu jenom malý příklad. Ústava USA garantuje právo obviněného, být souzený porotou, sestávající z místních občanů. Ústavu USA však vykládá Nejvyšší soud USA a ten například rozhodl, že v úplně bagatelních případech může jeden jediný soudce sám odsoudit obviněného, aniž by svolal porotu. Ústavy některých států však jdou ve své ochraně občana dále než Ústava USA a než Nejvyšší soud USA a garantují právo na projednání před porotou ve všech případech. Ústavy jednotlivých států též upravují jak ten který stát funguje, jak je dlouhé funkční období guvernéra a tak dále. Jedná se o velice obsáhlou problematiku. V USA neexistuje jeden systém práva, je systém federální a státní. Mimo to, jenom tak pro zajímavost, existuje ještě jenom třeba namátkou právo indiánské. Indiáni mají svoje zákony, o ústavu toho kterého státu nebo o ústavu celé federace se příliš nestarají. To platí samozřejmě jenom pro Indiány žijící v rezervacích.

Po složení zkoušek, napsání a předložení práce, její obhajobě, bylo zkušební komisí rozhodnuto, že jsem obstál a byl jsem v říjnu roku 2002 promován doktorem obojího práva, tedy iuris utriusque doctor, ve zkratce JUDr. Rigorózní řízení jsem absolvoval na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, tak jako předtím obhajobu diplomové práce. Doktorát jsem tedy nezískal na nějaké pochybné instituci, či nějakým korespondenčním způsobem, ale dost poctivě.

Dále jsem pracoval jako advokátní koncipient a v roce 2006 jsem v prosinci tohoto roku úspěšně složil advokátní zkoušky. Složení advokátních zkoušek ještě předcházelo, že jsem se účastnil dvou celotýdenních školení, organizovaných Českou advokátní komorou. Jedno školení proběhlo v Seči, jednalo se o úvodní školení. Na závěr mé praxe jakožto advokátního koncipienta proběhlo druhé celotýdenní školení a to ve Špindlerově Mlýně. Mimo tato dvě celotýdenní školení jsem absolvoval asi dvacet jednodenních či půldenních školení, opětovně organizovaných Českou advokátní komorou. Tato všechna školení probíhala v pracovní době, musel jsem si brát neplacené volno nebo dovolenou, při celotýdenních školeních jsem si musel platit cestu, ubytování, stravu. Když jsem studoval právnickou fakultu a ještě když jsem pracoval jako advokátní koncipient, tak jsem si přivydělával jako tlumočník a překladatel.

Od ledna roku 2007 jsem zapsaný jako advokát, samostatně působící. To znamená, že nejsem součástí nějaké větší advokátní kanceláře. Spolupracuji s některými dalšími, též samostatně působícími advokáty.

V současnosti sídlím na Malinovského náměstí 4, 660 87 Brno. Provozuji generální praxi, většinou se zabývám obhajobou v případech obecné kriminality, dopravními nehodami a v menší míře hospodářskou trestnou činností, jakož i jinými právními odvětvími, jako třeba občanské právo, či právo rodinné. Právní pomoc poskytuji především jednotlivcům.

Mým hlavním zájmem je ochrana lidských a občanských práv, rovnosti náboženské a národnostní, boj proti diskriminaci. Též mám zájem o právo ústavní, avšak ústavní stížnosti podávám jenom velmi málo, téměř nikdy, neboť toto je velmi časově náročné, je zde velmi nízká úspěšnost a spíš se snažím věc vyřídit již v přípravném řízení, pokud je možno uzavřít například dohodu o vině a trestu a podobně.

Mým velkým zájmem je fungování porotního systému v zemích, kde nebyl totalitní režim, osvěta veřejnosti, propagace porotního soudního systému, aby v době, kdy, jak doufám, dojde k obnově porotního systému v České republice, byli lidé informováni o smyslu porotního systému, jeho fungování.

Dalším mým zájmem je celkově reforma soudního systému v České republice, odpoutání se od minulého režimu a to po všech stránkách.

Snažím se nadále rozvíjet své znalosti práva a pracuji na studiu cizích jazyků.

Pokud se mám vyjádřit, kdo je mým profesním vzorem, pak musím uvést, že jednoznačně někteří známí advokáti z USA. Zde bych uvedl třeba Clarence Darowa, který zachránil před elektrickým křeslem celou řádku klientů a obhajoval i učitele, který učil ve škole evoluční teorii. Je zřejmé, že podmínky v USA a v České republice jsou jinačí. V USA se jedná o vysloveně kontradiktorní proces, ve kterém obhájci předvolávají svědky, vyslýchají je, nakonec rozhodne porota. Je však třeba říci, že ani v USA nebylo nikomu nic dáno zadarmo. Soudní systém, který je v USA, si lid vybojoval. Do dnešní doby jsou na něho pořádány útoky, různé skupinky se snaží zrušit poroty, někteří chtějí pozměnit ústavu, někteří dokonce přepsat celou Ústavu USA. Přesto jsou mi advokáti v USA vzorem. Mají obrovské znalosti, dříve nežli začnou studovat práva, tak musí mít vystudovanou již jednu vysokou školu. Mají mimořádně velkou slovní zásobu, vynikající vystupování a chodí velmi dobře, až ojediněle oblečeni. Za své klienty opravdu bojují.